این کتاب تصنیف است. این کتاب برگرفته از مقالات پژوهشی می باشد.
به نمایشگاه و فروشگاه اینترنتی کتاب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب خوش آمدید

نانوفوتوکاتالیزورها ساختار و کاربرد در تخریب آلاینده هاتصنیف

27,000 توماننانوفوتوکاتالیزورها عملکرد خود را با قرار گرفتن در معرض تابش نور نشان می دهند. واکنش نانوفوتوکاتالیزورها در سطح نیمه رساناها اتفاق می افتد.نانوفوتوکاتالیزورها کاربرد زیادی دارند، از جمله اکسیداسیون انتخابی، تخریب و حذف مواد آلی، گندزدایی و محافظت فلزات از خوردگی