فرآوری مواد معدنی
به نمایشگاه و فروشگاه اینترنتی کتاب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب خوش آمدید

کود شیمیایی از دیدگاه فرآوری مواد معدنیکتاب حاصل تلاش و همت جمعی است.

28,000 توماندر این کتاب بعد از معرفی انواع کودهای شیمیایی پرمصرف و بیان ویژگی ها و شرایط تولید آنها، در باره مواد اولیه معدنی لازم برای تولید این کودها بحث شده است.