انتگرال گیری
به نمایشگاه و فروشگاه اینترنتی کتاب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب خوش آمدید

محاسبات عددی پیشرفتهآنالیز عددی

12,000 توماندر مباحث مطرح شده بیشترین تاکید بر کاربرد عملی (نسبت به مبانی تئوری) روش های گوناگون محاسبات عددی و مقایسه آنها می باشد.