به نمایشگاه و فروشگاه اینترنتی کتاب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب خوش آمدید

روش های پیشرفته تدریستدریس

18,000 تومانبزرگترین چالش مدارس قبل از ارائه درس، چگونگی اجرای آن است. اگر این ارائه با روش های پیشرفته و اثربخش باشد، دانش آموزان می توانند به اهداف کسب دانش در زندگی برسند و اگر معلم در ارائه خود ناموفق باشد، غیرممکن است که بتواند به اهداف آموزشی دست یابد.