به نمایشگاه و فروشگاه اینترنتی کتاب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب خوش آمدید

تجزیه و تحلیل سیگنال و سیستماین کتاب برای تدریس درس تجزیه و تحلیل سیگنال و سیستم است.

16,000 توماناین کتاب با داشتن ده ها مثال، مسئله حل شده و مسائل برگزیده برای دانشجویان علاوه بر فهم موضوع، در توانایی حل مسئله نیز کمک می کند.