به نمایشگاه و فروشگاه اینترنتی کتاب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب خوش آمدید

سیگنال ها، سیستم ها و استنتاجسیگنال و سیستم

40,000 تومانهدف اینن کتاب پرداختن به مطالب اساسی مرتبط با مدل سازی و تجربه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها اعم از معین و آماری و چگونگی کاربرد آنها در حوزه های نظیر مخابرات، کنترل و پردازش سیگنال است.