به نمایشگاه و فروشگاه اینترنتی کتاب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب خوش آمدید

مبانی پردازش گفتار و کاربردهای بازشناسیپردازش سیگنال گفتار

22,000 تومانپژوهش های انجام شده توسط مولف و همکاران در دو دهه اخیر در زمینه پردازش هوشمند سیگنال گفتار به کمک الگوریتم های هوش محاسباتی در زمینه های کاربردی مورد بحث با ذکر حدود 30 مرجع مطرح شده اند.