به نمایشگاه و فروشگاه اینترنتی کتاب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب خوش آمدید

کنترل مقاوم در سیستم هایی قدرتهدف از نگارش این کتاب، ارایه جامع مطالعات اخیر بر روی کاربرد تئوری کنترل مقاوم خطی در میراسازی نوسانات درون ناحیه ای، در سیستم های قدرت دارای ادوات FACTS است.

4,000 توماناین موضوع با طرح مروری بر کاربرد پایدارسازی سیستم های قدرت (PSS) و هماهنگ سازی آنها آغاز و سپس روش های مختلف طراحی و توسعه سیستم های قدرت دارای ادوات FACTS، بررسی می شود.