به نمایشگاه و فروشگاه اینترنتی کتاب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب خوش آمدید

کیفیت توان الکتریکیتوان

18,000 تومانپیشرفت کمی و کیفی منابع برق، مهم ترین الزام برای بهره برداری از آن است. فناوری های مختلفی در زمینه تولید مرسوم توان، مثل تولیدحرارتی، آبی یا هسته ای توسعه یافته است. برخی از منابع انرژی غیرمرسوم مثل توان بادی، توان خورشیدی یا توان آبی کوچک و بزرگ نیز در ذخیره ای کلی توان مشارکت داشته اند.