به نمایشگاه و فروشگاه اینترنتی کتاب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب خوش آمدید

طراحی سیستم های تحمل پذیر اشکالااین کتاب تالیف است.

27,000 تومانعناوین بعضی از مطالب مهم این کتاب عبارت است از:
- تعاریف مهم و اساسی در تحمل پذیری اشکال:
- تکنیک های افزونگی سخت افزار، افزونگی اطلاعات، افزونگی نرم افزار، و افزونگی زمان:
- روش های ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم ها، شامل مدل سازی ترکیبی و فرایند مارکوف:
- پیش بینی نرخ خرابی و پارامترهای موثر در آن.