به نمایشگاه و فروشگاه اینترنتی کتاب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب خوش آمدید

پژوهش های تجربی در حسابداری جلد 1کتاب در دو جلد به چاپ رسیده است.

45,000 توماناعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می رود. ممکن است از «روش پژوهش» معانی متمایزی استنباط شود