به نمایشگاه و فروشگاه اینترنتی کتاب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب خوش آمدید

پژوهش تجربی در حسابداری جلد دوماین کتاب در دو جلد به چاپ رسیده است.ممکن است از «روش پژوهشی»، معانی متمایزی استنباط شود.